Regulamin

 1. Postanowienia wstępne
  1. Właścicielem niniejszego portalu internetowego jest Responsiblee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-064)  przy ul Al. Piastów 22,   wpisana do rejestru pod prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000967448 posiadająca NIP: 8522681440 oraz numer REGON: 521791142, posiadająca  kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.
  2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego: https://app.responsiblee.net, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników, którzy zawarli z Operatorem umowę na świadczenie usług na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
   1. Cennik – cennik usług umieszczony jest na stronie pod adresem https://responsiblee.net/cennik/
   2. Dane – wszelkie informacje podawane przez Użytkownika na etapie rejestracji, w zakresie  koniecznym do świadczenia Usługi przez Operatora –  w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym oraz uzupełniane na późniejszym etapie świadczenia Usługi;
   3. Informacje Poufne – wszelkie tajemnice handlowe oraz informacje  ujawnione Operatorowi przez Użytkownika, które nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości, są oznaczone jako poufne lub zabezpieczone; 
   4. Konto Użytkownika – indywidualne, dedykowane konto danego użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, umożliwiające korzystanie z Usługi,  dostępne jest pod adresem https://app.responsiblee.net/panel
   5.  
   6. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem: https://app.responsiblee.net prowadzony przez Operatora na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie
   7. Opłata Abonamentowa – opłata wnoszona przez Użytkownika za każdy miesiąc świadczenia Usługi z góry, brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu
   8. Operator – spółka pod firmą Responsiblee sp. z o.o. wpisana do rejestru pod numerem KRS: 0000967448, NIP: 8522681440 REGON: 521791142, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.
 1. Plan – wybrany przez Użytkownika zakres dostępnych funkcjonalności w ramach Usługi świadczonej przez Operatora. Szczegółowy zakres funkcjonalności poszczególnych Planów świadczenia usługi znajduje się pod adresem https://responsiblee.net/cennik.
 2. Raport – dokument zawierający analizę w oparciu o Dane przekazane przez Użytkownika
 3. Regulamin – niniejszy regulamin
 4. Umowa – przystąpienie do Umowy o świadczenie usług poprzez wypełnienie formularza oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu
 5. Usługa –  wygenerowanie Raportu w oparciu o Dane przekazane przez Użytkownika
 6. Użytkownik, Użytkownicy – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która przystąpiła do Umowy
 1. Przystąpienie do Umowy 
  1. Użytkownik, w celu skorzystania z Usługi, przystępuje do Umowy poprzez wypełnienie formularza przystąpienia do Umowy i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W celu rejestracji w Serwisie Użytkownik, będący osobą prawną, zobowiązany jest do podania danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców natomiast w przypadku Użytkownika, będącego osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, w stosownej ewidencji oraz adresu e-mail.
  3. Po przystąpieniu do Umowy Użytkownik przekaże Operatorowi dane osoby upoważnionej do działania w imieniu Użytkownika oraz jej dane kontaktowe;
  4. Użytkownik odpowiada za osoby działającego w jego imieniu jak za działania własne, w tym przyjmuje się, że zakres Danych przekazywanych przez te osoby w imieniu Użytkownika w celu realizacji Umowy jest Użytkownikowi znany i zaakceptowany przez niego.
 2. Zasady działania Serwisu
  1. Dla prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Serwisu konieczny jest dostęp do przeglądarki internetowej takiej jak: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera lub Microsoft Edge. Każda przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies”
  2. Operator świadczy Usługi za pośrednictwem sieci internet przy wykorzystaniu aplikacji działającej na zasadzie SaaS (System as a Service).
  3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz opłaceniu Opłaty Abonamentowej za kolejny miesiąc świadczenia Usługi.
  4. W przypadku braku płatności Konto Użytkownika zostanie dezaktywowane do momenty uiszczenia Opłaty Abonamentowej. W momencie zaksięgowania płatności Konto Użytkownika zostanie odblokowane automatycznie.
  5. Dane przekazywane przez Użytkownika mają postać wyłącznie tekstową i ich przekazanie zabezpieczone jest protokołem HTTPS.
  6. Dane przekazywane przez Użytkownika są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 3. Zasady świadczenia usług
  1. Zlecenie wykonania Usługi przez Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez wypełnienie stosownego formularza i przekazanie Operatorowi stosownych Danych.  
  2. Użytkownik upoważnia Operatora do korzystania z Danych, przekazanych za pomocą formularza, bez żadnych ograniczeń, w zakresie koniecznym do wykonania Usługi.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania pełnych i prawdziwych Danych. 
  4. Operator nie weryfikuje Danych przedstawionych przez Użytkownika. Usługa wykonywana jest wyłącznie w oparciu o Dane dostarczone przez Użytkownika. Operator zakłada, że przedstawione Dane są rzetelnie zebrane, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
  5. Operator nie odpowiada za skutki wskazania przez Użytkownika Danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych, nierzetelnych lub nieprawdziwych, co może doprowadzić do zafałszowania analizy dokonywanej w ramach Usługi i nieprawidłowych wniosków przedstawionych w Raporcie przygotowanym przez Operatora.
  6. Operator dokonuje analizy przekazanych Danych i przekazuje Użytkownikowi Raport zawierający wskaźniki wynikające z planu opisanego w Cenniku Usługi i wybranego przez Użytkownika . 
  7. Raport przekazywany jest Użytkownikowi droga elektroniczną przez jego udostępnienie w Koncie Użytkownika
  8. Operator nie odpowiada za wdrożenie wskazanych w Raporcie rozwiązań w strukturze Użytkownika.
 4. Prawa i obowiązki Operatora
  1. Operator zobowiązany jest do rzetelnej analizy Danych udostępnionych przez Użytkownika.
  2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym w szczególności – choć niewyłącznie – autorskie prawa majątkowe, w tym prawa do kodu źródłowego, są własnością Operatora.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, jak również awarią sieci teleinformatycznej, infrastruktury technicznej bądź inną awarią techniczną;
   2. czasowe wyłączenie możliwości korzystania z Serwisu, spowodowane koniecznością przeprowadzenia konserwacji infrastruktury, wprowadzaniem zmian technologicznych lub innej ingerencji w system Operatora lub też spowodowanej innymi zdarzeniami losowymi;
   3. szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z Serwisu
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika 
  1. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw z Umowy na podmioty trzecie bez zgody Operatora.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności danych dostępowych do Konta Użytkownika i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania Operatorowi pełnym i prawdziwych Danych, wymaganych dla realizacji Usługi i ich niezwłocznej aktualizacji.
  4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przekazywania Danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub niepełnych.
  5. Opłata Abonamentowa
   1. Wysokość Opłaty Abonamentowej zależna jest od wybranego przez Użytkownika Planu.
   2. Użytkownik dokonuje wyboru Planu przed uiszczeniem Opłaty Abonamentowej.
   3. Wysokość Opłaty Abonamentowej, zależnej od wybranego Planu, wskazana jest każdorazowo w formularzu przystąpienia do Umowy.
   4. Rozpoczęcie korzystanie z Serwisu możliwe jest po uiszczeniu przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej za  pierwszy miesiąc korzystania z Usługi z góry;
   5. Pierwsza Opłata Abonamentowa pobierana jest po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na Metodę płatności i zrealizowaniu pierwszej opłaty w ramach jej realizacji
 1. Dostęp do Serwisu przedłużany jest automatycznie, na kolejne, miesięczne okresy rozliczeniowe..
 2. Opłata Abonamentowa pobierana jest do momentu rezygnacji Uzytkownika z korzystani z Serwisu przy wykorzystaniu funkcjonalności znajdującej się w Koncie Użytkownika: https://app.responsiblee.net.
 3. Operatorowi przysługuje prawo zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika w przypadku, gdy pobranie należnej kwoty Opłaty Abonamentowej nie będzie mogło być zrealizowane m.in. z takich powodów  jak brak środków na rachunku bankowym Użytkownika, utrata ważności karty wskazanej przez Użytkownika, inne przyczyny leżące po stronie Użytkownika – do czasu uregulowania zaległości.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytuły opłat dodatkowych pobieranych przez operatorów płatności lub nakładanych przez dostawców usług finansowych wybranych przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może dokonać zmiany Metody płatności w Koncie Użytkownika – zmiana Metody płatności obowiązuje od kolejnego miesiąca rozliczeniowego po miesiącu wprowadzenia zmiany w Koncie Użytkownika.
 6. Operator wystawia fakturę z tytułu świadczenia Usługi za każdy miesiąc kalendarzowy zgodnie z Danymi wskazanymi przez Użytkownika.
 1. Obowiązywanie umowy i zasady wypowiadania umowy
  1. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym terminie, z mocą obowiązującą na koniec miesiąca kalendarzowego.
  2. Użytkownik wypowiada umowę korzystając z funkcjonalności w Koncie Użytkownika, w sposób wskazany w Punkcie VI ppk 5 lit. i Regulaminu – Konta Użytkownika jest aktywne do końca okresu rozliczeniowego, za który została uiszczona Opłata Abonamentowa. Operator nie zwraca Opłaty Abonamentowej za okres od dnia rezygnacji z korzystania z Serwisu do dnia dezaktywacji Konta Użytkownika.
  3. Operatorowi przysługuje ponadto prawo wypowiedzenia Umowy niezwłocznie w przypadku, gdy Użytkownik:
   1. ingeruje w układ Serwisu i jego funkcjonalności,
   2. umieszcza w Serwisie wirusy, boty bądź inne kody, pliki lub programy, które mogą przerwać, naruszyć lub ograniczyć możliwość korzystania z Serwisu lub narażać innych użytkowników lub Operatora na szkodę,
   3. wykorzystuje Serwis niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, a także naruszający czyjekolwiek dobra osobiste lub celu zniesławienia,
   4. wykorzystuje Serwis w sposób zautomatyzowany w tym w szczególności przy użyciu botów, automatów pobierających Dane, robotów indeksujących i innych narzędzi umożliwiających korzystanie z Serwisu bez udziału Użytkownika.
 2. Poufność 
  1. Strony zobowiązane są:
   1. traktować Informacje poufne jako tajne i wykorzystywać je wyłącznie do celów określonych w Umowie oraz zgodnie z Punktem 4 Regulaminu;
   2. powstrzymywać się od przekazywania, ujawniania lub udzielania dostępu do Informacji Poufnych stronom trzecim;
   3. do ochrony Informacji Poufnych przed dostępem osób niepowołanych przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających oraz do przestrzegania przepisów prawa dotyczących Informacji Poufnych.
  2. Postanowienia Punktu VIII ppk 1 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych, które:
   1. były powszechnie znane lub ogólnie dostępne przed ich przekazaniem lub które stany się powszechnie znane lub ogólnie dostępne w późniejszym terminie, w sposób nienaruszający zobowiązania dotyczącego zachowania poufności;
   2. zostały opracowane bez wykorzystania lub odniesienia do Informacji Poufnych 
 3. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zasadami Polityki prywatności (www.responsiblee.net/polityka-prywatnosci) oraz na podstawie zgód Użytkownika. 

 1. Reklamacja
  1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu lub nieprawidłowego sposobu świadczenia Usług przez Operatora w drodze pisemnej, tj. listownie na adres siedziby Operatora (ul. al. Piastów 22 71-064 Szczecin) lub drogą elektroniczną na adres e-mail contact@responsiblee.net.
  2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres email zgłaszającego. Jeżeli dane zgłaszającego będą w tym zakresie wymagały uzupełnienia, Operator zwróci się do zgłaszającego – o ile będzie to możliwe zważywszy na niekompletność danych – o ich uzupełnienie. Operator może również zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie reklamacji o inne informacje niezbędne dla jej rozpatrzenia, np. dotyczące szczegółowego przebiegu zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. w przypadku skierowania do Operatora reklamacji, w której nie będzie możliwe zidentyfikowanie osoby, od której ona pochodzi, reklamację taką pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, tj. obejmującej wszystkie dane i informacje niezbędne dla udzielenia odpowiedzi. w przypadku uzupełniania danych przez Użytkownika składającego reklamację, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym biegnie na nowo, od momentu uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w ten sam sposób, w jaki została ona zgłoszona do Operatora.
 2. Zmiana Regulaminu
  1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
  2. O fakcie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową – zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie Regulaminu do zarejestrowanych Użytkowników.
  3. Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu zrezygnować ze świadczonej przez Operatora  Usługi. Rozwiązanie Umowy jest skuteczne z końcem okresu rozliczeniowego w którym Użytkownik zrezygnował ze świadczenia Usługi przez Operatora.
  4. Do usług świadczonych przed dniem wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili świadczenia Usługi.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo do niezaakceptowania nowej treści Regulaminu, obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić o tym Operatora; tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisu.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://responsiblee.net/regulamin/ i może zostać utrwalony przez Użytkownika w wybranej przez niego formie.
  2. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających z postanowień Regulaminu, korzystania z Serwisu czy świadczonych Usług jest prawo polskie.
  3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. – wcześniej i dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz innych odpowiednich ustaw.
  4. Wszelkie postępowania sądowe pomiędzy stronami umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).
  5. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa

Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /usr/home/responsiblee/domains/responsiblee.net/public_html/wp-content/themes/responsiblee/footer.php on line 4
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. View more
Akceptuję