Obowiązek raportowania ESG (ang. Social, Environmental, Governance) niedługo dotyczyć będzie każdej polskiej firmy. Choć wydawać się może, że sprawa jest skomplikowana, to zadbanie o raportowanie zrównoważonego rozwoju w firmie może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu wiele korzyści.

Przywykliśmy do tego, że w biznesie wartość przedsiębiorstwa mierzy się na podstawie danych finansowych – takich jak przychody, zyski czy przepływy finansowe. Analizuje się także kluczowe wskaźniki efektywności (KPI’s), by ocenić stan rozwoju firmy według przyjętej przez nią strategii.

Do tradycyjnych mierników wartości przedsiębiorstwa powoli dołącza obszar raportowania postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raportowanie ESG jest dodatkowym zakresem danych niefinansowych, które pozwalają na pogłębioną, bardziej rzetelną ocenę działalności przedsiębiorstwa.

Co oznacza ESG? 

Skrót ESG pochodzi od angielskich słów: Environmental (środowisko), Social (społeczeństwo), Governance (ład korporacyjny), a każdy z nich odnosi się bezpośrednio aktywności podejmowanych przez firmę w analizowanym obszarze. 

Environmental, czyli parametry środowiskowe to obszar najmocniej powiązany z szeroko rozumianą ekologią. Mierząc jak nasza firma działa w obszarze środowiskowym określamy m.in. emisje gazów cieplarnianych, zużycie zasobów naturalnych oraz gospodarowanie odpadami.
Social, czyli zagadnienia społeczne dotyczą m.in. struktury zatrudnienia, dbałości o dobrostan i bezpieczeństwo pracowników, zapewnienia szkoleń i możliwości rozwoju, etyki w organizacji, ale także relacji z współpracownikami, dostawcami oraz podejścia do klientów firmy.
Governance, czyli zarządzanie firmą to nasze standardy w zakresie rozmaitych polityk, strategii, ryzyk oraz transparentność działań.

Rola ESG w strategii firmy

Parametry ESG na równi z czynnikami finansowymi stanowią podstawę oceny przedsiębiorstw. Raport ESG ułatwia podejmowanie decyzji związanych z przedsiębiorstwem i ocenę jego działalności wszystkim interesariuszom – zarządowi, klientom, a także instytucjom finansowym. Inicjatywy ocenione pozytywnie pod kątem ESG będą mieć przewagę nad spółkami, które nie zdecydowały się na raportowanie zrównoważonego rozwoju – te drugie traktowane będą jako projekty podwyższonego ryzyka, przez co mogą zostać wykluczone z możliwości uzyskania finansowania na swoją działalność.

Przeczytaj  Ślad węglowy – co to jest? Co należy wiedzieć o carbon footprint i ograniczaniu emisji?

Jeśli Twoja firma nie posiada jeszcze strategii ESG warto już dziś rozpocząć jej przygotowanie, co ułatwi realizację wymogu raportowania oraz pomoże oszacować poziom postępów względem założeń i planów zawartych w strategii. Na początek warto zlokalizować i rozpoznać najważniejsze procesy w firmie, zmierzyć zużycie zasobów a także zorientować się jakie narzędzia dostępne na rynku ułatwiają monitorowanie najważniejszych wskaźników ESG, np. pomiar energii czy monitorowanie śladu węglowego.

Rzetelne raportowanie ESG sprawia, że firma staje się bardziej transparentna, a przez to – postrzegana jako stabilna i wiarygodna.

Dlaczego warto (a nawet trzeba) raportować ESG? 

Wymóg raportowania ESG to część większych regulacji wprowadzonych na poziomie instytucji europejskich, które za cel mają m.in. walkę ze zmianami klimatu ale także realizację pozostałych Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustanaible Development Goals) zawartych w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętej przez 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku. 

Część regulacji ESG już obowiązuje w niektórych państwach Unii Europejskiej, a niedługo zacznie obowiązywać także w Polsce. Obecnie na terenie UE raportowanie niefinansowe obejmuje jedynie niektóre przedsiębiorstwa – jednostki interesu publicznego, takie jak m.in. banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń. Także spółki notowane na giełdzie, które zatrudniają powyżej 500 osób lub spełniają jedno z dwóch kryteriów finansowych: ich łączna wielkość aktywów przekracza 85 mln złotych lub wartość przychodów netto wynosi powyżej 170 mln złotych. O tych wymogach mówi dyrektywa NFRD (ang. Non-financial Reporting Directive) obowiązująca od 2014 roku.

Nowe wymogi raportowania oparte zostały na przedłożonej w kwietniu 2021 roku, unijnej dyrektywie CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive), która zastąpi NFRD i poszerzy grono firm zobligowanych do raportowania o wszystkie przedsiębiorstwa i spółki notowane na giełdzie, spełniające 2 z 3 kryteriów:

  1. zatrudnienie powyżej 250 osób
  2. łączna kwota aktywów powyżej 85 mln złotych
  3. przychody netto powyżej 170 mln złotych.
Przeczytaj  E, czyli Environmental. Aspekty środowiskowe w raportowaniu ESG

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym – rozporządzeniem SFRD (ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation) – banki oraz doradców finansowych obowiązuje mapowanie i ujawnianie danych niefinansowych inwestycji.

Przygotuj się do raportowania, teraz!

Przewiduje się, że w przyszłości raportowanie niefinansowe będzie obejmowało wszystkie rodzaje przedsiębiorstw. Dodatkowo, już teraz, nowe wymogi wpłyną nawet na mikroprzedsiębiorstwa – szczególnie jeśli odbiorcą ich usług lub produktów, jest duża spółka zobowiązana do wykazywania w swoich raportach zrównoważonego rozwoju np. śladu węglowego w łańcuchu dostaw. Kontrahent taki, z uwagi na zobowiązującego go przepisy, będzie wymagać także od Twojej firmy transparentności i dowodów przestrzegania standardów obowiązujących w tym zakresie.

Jeśli nie zareagujesz w porę, przygotowując się wcześniej do raportowania ESG, Twoja firma może ponieść konsekwencje w postaci utraty kontrahentów lub wykluczenia z zamówień publicznych. Raportowanie ESG pomoże rozwinąć Twoją działalność i będzie istotnym źródłem informacji dla potencjalnych interesariuszy, które wpłyną na podjęcie decyzji o współpracy – lub nie – z Twoją firmą.

Dlatego warto rozpocząć monitorowanie najważniejszych wskaźników, jak ślad węglowy Twojej firmy, już dziś. Responsiblee powstało po to, by pomóc Ci w tym procesie.

Podobne posty:

20.07.2023

Platforma do zarządzania śladem węglowym w przedsiębiorstwie: innowacyjne rozwiązanie w walce ze zmianami klimatu

Wpływ emisji gazów cieplarnianych na zmiany klimatu jest jednym z najpoważnie...

Czytaj dalej

Obowiązek raportowania śladu węglowego w firmach

W ostatnich latach wzrastająca świadomość problemu zmian klimatycznych dopro...

Czytaj dalej
06.12.2022

Redukcja śladu węglowego organizacji

Zapobieganie zmianom klimatycznym to jedna z kwestii, które nie powinny być ob...

Czytaj dalej

Zeroemisyjność – co to jest i dlaczego jest tak istotna?

Rozwój różnych sektorów przemysłu, transport, budownictwo, a nawet podróż...

Czytaj dalej